แบ่งปัน
reply Back

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

สิทธิในการยกเลิกเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคนั้นไม่สามารถใช้ได้กับสัญญาสำหรับสินค้าที่ไม่สามารถส่งคืนได้

ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อพร้อมใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (บริษัท/ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่สามารถใช้สิทธิการยกเลิกได้เนื่องจากการซื้อสินค้าเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพ และกฎเกี่ยวกับการยกเลิกสามารถใช้ได้กับผู้บริโภคเท่านั้น

กรุณาดูคำแนะนำด้านล่างเพื่อทราบสิทธิในการยกเลิกของผู้บริโภคและผลของการยกเลิก

ผู้บริโภคมีสิทธิยกเลิกตามมาตราที่ 51 และวรรคถัดไป แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 21/2014

ต้องทำการยกเลิกในภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับมอบสินค้า (ในกรณีที่มีการจัดส่งมากกว่าหนึ่งครั้ง เราพิจารณาวันที่ได้รับสินค้าชิ้นสุดท้าย) จะต้องทำการยกเลิกโดยใช้แบบฟอร์มการยกเลิกที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1 ตอน ข หรือโดยคำชี้แจงที่ชัดเจนอื่นๆเกี่ยวกับการตัดสินใจยกเลิกสัญญา

ความสมบูรณ์ของทรัพย์สินที่จะส่งคืนเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการใช้สิทธิในการยกเลิก

กรุณาแจ้งการยกเลิกมาที่:

eSales srl
Viale Berengario, 9
20149 Milano
ITALY

อีเมล์: [email protected]

กรุณาส่งคืนสินค้า:

- มาอย่างครบถ้วน: สิทธิในการยกเลิกไม่สามารถใช้ได้กับคำสั่งซื้อบางส่วน (เช่น อุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ เป็นต้น)

- โดยบรรจุมาในบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพที่สมบูรณ์เหมาะสำหรับการขายต่อ (ไม่พัง เสียหาย หรือสกปรก) และติดตั้งอุปกรณ์เสริมทั้งหมด (ถ้ามี) โดยทำตามคำแนะนำและเอกสารประกอบ ถ้าเป็นไปได้ เราขอแนะนำให้ใส่บรรจุภัณฑ์นี้ลงในกล่องอีกใบหนึ่งเพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์เดิม  โปรดหลีกเลี่ยงการติดฉลากหรือเทปกาวโดยตรงบนบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้า

- มาพร้อมกับเอกสารการขนส่ง (มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม) เพื่อให้ eSales srl สามารถระบุลูกค้าได้ (หมายเลขคำสั่งซื้อ ชื่อ และที่อยู่)

- มาโดยปราศจากร่องรอยการใช้งานที่ชัดเจน เว้นแต่เป็นร่องรอยที่เกิดจากการทดลองใช้งานสินค้าตามปกติ สินค้าต้องไม่มีร่องรอยการใช้งานเป็นเวลานานเกินกว่าเวลาที่ต้องใช้ในการทดสอบสินค้า (น้อยกว่า 2-3 นาที) และไม่ควรอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถทำการขายต่อได้ ดังนั้น จะไม่มีการยอมรับสินค้าที่มีร่องรอยความเสียหายหรือสิ่งสกปรกและได้รับการพิจารณาว่าไม่สามารถนำไปขายต่อได้

กรุณาส่งคืนสินค้ามาที่:

eSales c/o Crown Italy S.r.l.
Via IV Novembre, 5
21040 Jerago Con Orago (VA)

เว้นแต่ eSales จะเสนอที่จะเก็บคืนสินค้าเอง ผู้บริโภคจะต้องส่งคืนหรือมอบสินค้าให้แก่ผู้ขายหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตโดยผู้ขายโดยไม่ล่าช้าและ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ผู้บริโภคแจ้งให้ผู้ขายทราบเกี่ยวกับการตัดสินใจยกเลิกสัญญา

การยกเลิกจะได้รับการยอมรับ หากผู้บริโภคส่งคืนสินค้าก่อนวันหมดเขตระยะเวลา 14 วัน ผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการส่งคืนสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว

ผู้บริโภคเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้าอันเป็นผลมาจากการใช้สินค้านอกเหนือไปจากที่จำเป็นเพื่อกำหนดสภาพ ลักษณะ และการทำงานของสินค้า

Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.

การชำระเงินคืนตามจำนวนที่ลูกค้าชำระมา

ในกรณีที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในการยกเลิกตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาและมาตราที่ 52 และวรรคถัดไป แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 21/2014 ผู้บริโภคจะได้รับเงินที่ผู้บริโภคชำระมาสำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่สามารถยกเลิกได้คืนเป็นจำนวนทั้งหมด โดยไม่รวมค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆหากผู้บริโภคเลือกประเภทการจัดส่งนอกเหนือไปจากประเภทการจัดส่งที่มีราคาต่ำสุดที่ผู้ขายเสนอมา

การคืนเงินตามจำนวนที่ผู้บริโภคชำระมาจะดำเนินการโดย eSales srl ภายใน 14 วัน นับจากวันที่มีการยกเลิก หลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งรายละเอียดธนาคารของตนเพื่อคืนเงินเข้าบัญชีหรือเงื่อนไขอื่นที่เทียบเท่า (รายละเอียดบัตรเครดิต) ในการดำเนินการคืนเงินจำนวนดังกล่าว

เว้นแต่ eSales จะเสนอที่จะเก็บคืนสินค้าเอง eSales อาจระงับการชำระเงินคืนจนกว่าจะได้รับสินค้าหรือจนกว่าผู้บริโภคจะจัดส่งหลักฐานว่ามีการส่งคืนสินค้า แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

บัตรเครดิต:

จำนวนเงินของสินค้าที่ส่งคืนมาจะได้รับการโอนเข้าบัญชีบัตรส่วนตัวที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าโดยอัติโนมัติ ระยะเวลาในการดำเนินการอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ธนาคาร

Paypal

จำนวนเงินของสินค้าที่ส่งคืนมาจะได้รับการโอนเข้าบัญชี PayPal ที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าโดยอัติโนมัติ ระยะเวลาในการดำเนินการอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ธนาคาร

การโอนเงินผ่านธนาคาร:

จำนวนเงินของสินค้าที่ส่งคืนมาจะได้รับการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าโดยอัติโนมัติ ระยะเวลาในการดำเนินการอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ธนาคาร

สำหรับข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการคืนเงิน ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

อีเมล์: [email protected]